Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Ureditev meteornega omrežja v Frenkovi ulici

Zlatko Poberaj  –  13. 07. 2020  –  Območje 4

Kanalizacijsko omrežje ni ustrezno urejeno. Meteorne vode se stekajo v kanalizacijo, namesto, da bi imele ločen vod. 
Posledica so poplave v več stanovanjskih zgradbah ob večjih nalivih in s tem povzročena škoda na stanovanjskih enotah.

Ureditev ločenega omrežja  za meteorne vode. 

Na območju so načrtovane novogradnje, ki se bodo priklapljale na že obstoječo komunalno infrstrukturo in jo s tem še bolj obremenile. 

1. Ugotovitev stanja

2. Ogled na terenu s pristojnimi službami 

3. Oblikovanje projektne rešitve

4. Izvedba projektne rešitve

Frenkova ulica, Pobegi.

Čim prej zaradi materialne škode, ki jo poplave povzročajo na stanovanskih objektih. Škoda se ponavlja ob vsakem večjem nalivu (najmanj na letni ravni). 

Manjša obremenitev kanalizacijskega omrežja in s tem izogib nepotrebni škodi, ki jo povzroča trenutno stanje. 

Vsebina Znesek z DDV
Priprava projektne dokumentacije 3000
Izvedba meteorne kanalizacije17000
Skupaj 20000