Participativni proračun

UREDITEV EKOLOŠKEGA OTOKA V DEKANIH

Martina Grižančič  –  19. 07. 2020  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Območje Športnega parka Dekani (ob nogometnih igriščih in ožja soseska) je potrebno reševati in urejati CELOSTNO in ne parcialno s posameznimi intervencijami, ki pogosto niso del širše strategije. Nujno bi bilo zasnovati vizijo nadaljnjega razvoja tega dela vasi in temu prilagoditi vse bodoče posege, vendar je v odsotnosti le-te, urejanje prepuščeno pobudam prebivalcev in samoiniciativnosti uporabnikov ali pa celo obsojeno na propad. Nekateri predlogi v zvezi z omenjenim območjem so bili že podani s strani drugih predlagateljev, zato jih ne bomo podvajali; en predlog iz lanskega PP pa je trenutno v izvedbi (parkirišče na parc. št. 1229/2). 


Tretji od treh dodatnih predlaganih projektov je: UREDITEV EKOLOŠKEGA OTOKA po vzoru ostalih ekoloških otokov v mestu Koper (popoln zastor otoka z izjemo vhoda). Današnja ureditev prostora za zbiranje odpadkov je pomanjkljiva: tlakovani del med posodami ni zaključen; obstoječa zasaditev za zastiranje otoka s smeri ceste in betonskega igrišča predstavlja le nekaj sadik oleandra, ki ne uspejo učinkovito zakriti kant in prikriti smrada zaradi odpadkov; ob močnejši burji odnaša odpadke iz območja otoka; zaključek nove sipine v parku nerodno posega v dostop k ekološkemu otoku. Občasno divje odlaganje odpadkov ob vznožje posod in ob vstopu na ekološki otok (predvsem s smeri parka) še dodatno kazi območje. 
 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Konkretno predlagamo OGRADITEV in OZELENITEV obstoječega ekološkega otoka po principu, ki ga poznamo v mestnem jedru Kopra, podobna ureditev pa je tudi že prisotna v Dekanih in sicer na območju ob pokopališču – uporabila bi se lahko enaka vizualna rešitev, upoštevajoč specifiko obravnavanega območja (npr. ohranitev visokih dreves med otokom in parkom).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Dela, ki jih je potrebno za to izvesti:
-    izdelati in montirati kovinsko konstrukcijo za razrast plezalk,
-    zasaditi dišeče plezalke (npr. jasmin). 
Alternativna rešitev: dopolnitev oz. dodatna zasaditev oleandrov na način, da se v čim večji možni meri zastre pogled na posode za odpadke s ceste, z igrišča in iz parka.
 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal na obstoječem ekološkem otoku na parcelah št. 1119/1 in 1120, k.o. Dekani.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Časovni okvir izvedbe: v letih 2021 ali 2022 oziroma vzporedno z drugimi investicijami na omenjenem območju.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Z zastiranjem pogleda na ekološki otok bi se izboljšal splošen vtis ob vstopu v športni park Dekani in ožjo sosesko. Hkrati bi z zasaditvijo dišečih rastlin ublažili občasen neprijeten vonj po odpadkih.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Dokumenti

Vrednost projekta

5000 €