Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna predmet predloga ni v lasti MOK. Predlog se ne umesti v glasovanje.

Ohranitev krilatega beneškega leva na Palači Totto

OLGA FRANCA  –  21. 07. 2020  –  Območje 1
totto-lev-2.jpg
totto-lev-2.jpg

Koper in celotno Istro zaznamujejo izredno bogata zgodovina in zavidljive naravne lepote. Med številnimi kulturami, ki so pripomogle k obogatenju naše identitete in razvoju obalnih mest v preteklem tisočletju, nedvomno izstopa tista iz časa beneške vladavine. Krilati lev je svoj močan vpliv nad Koprom izvajal že od 10. stoletja dalje; najprej preko nastanka bilateralne trgovske zveze, nato pa s priključitvijo današnje slovenske obale Beneški Republiki leta 1278.

Krilati lev, ki že več stoletij odraža kulturno in sociološko zgodovino našega območja ni primerno ovrednoten in izpostavljen. Edinstveni zaklad, ki se nahaja v samem centru mesta bi bilo potrebno izpostaviti in zaščititi.
 

Predlagamo, da se krilati beneški lev na Palači Totto uvrsti med kulturne spomenike lokalnega pomena s sklepom Občinskega sveta.

Stavbno plastiko bi bilo potrebno nadomestiti s kopijo in preprečiti njeno nadaljnje propadanje. Izvirno stavbno plastiko se umesti v zaščiteno okolje in omogoči dostop do nje (Pokrajinski muzej Koper oziroma druga ustrezna institucija). Na fasado palače Totto pa se umesti njeno kopijo.

Lastniku palače Toto se sofinancira obnova fasade in s tem spodbudi ohranjanje mestnega jedra in njegove zgodovinske podobe. Palača je razglašena za spomenik lokalnega pomena.

Pristopi se k razglasitvi stavbne plastike kot spomenika lokalnega pomena.
Vzpostavi se stik z ZVKD OE Piran in izdela konservatorski program in konservatorski načrt za obnovo fasade.
Poišče se ustrezen izvajalec, ki bi lahko izdelal duplikat stavbne plastike.
Poišče se ustrezen prostor, ki bi originalno plastik0o krilatega leva hranil in ustrezno prezentiral in omogočil njegovo javno dostopnost.
 

Koper, Kidričeva ulica.

V proračunskem letu 2021 oziroma 2022.

Z izvedbo projekta bi predvsem ohranili in poskrbeli za našo kulturno dediščino. Posredno bi se tudi polepšala podoba mesta in osvetlil čar beneške arhitekture.

Vsebina Znesek z DDV
Izdelava konservatorskega programa 1000
Izdelava duplikata stavbne plastike1000
Konzervacija krilatega leva2000
Sofinanciranje obnove fasade 10000
Umestitev originalne plastike na novo mesto hrambe in njena interpretacija2000
Skupaj 16000