Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Ureditev parkirišča - ŠP Dekani

Anonimno oddan predlog  –  21. 07. 2020  –  Območje 3

Pomanjkanje urejenih parkirišč v ŠP Dekani.

Na parceli št. 1229/1 k.o. Dekani se uredi preostali del parkirišča ter uredi podzemni ekološki otok. 

Z ureditvijo parkirišča bo dokončno rešena problematika parkiranih vozil krajanov ter obiskovalcev športnega parka na površinah, ki niso namenjena parkiranju ( cesti), s tem bo ostalim krajanom, ki živijo v neposredni bližini omogočen nemoten dostop do njihovih domov.

Predlagamo tudi prestavitev ekološkega otoka, ki je danes postavljen na površini, ki jo najprej vidi vsak obiskovalec , ko prispe v športni park. Ekološki otok ne krasi športnega parka, prav gotovo ne smeti, ki se nalagajo v samo bližino le-tega izven namenjenih zabojnikov. Predlagamo prestavitev otoka na parcelo 1229/1 ter ureditev podzemnega EO.

Krajanke in krajane je potrebno spodbujati k pravilnemu ločevanju odpadkov in strmeti, da se v prihodnje postavljajo pozemni  ekološki otoki. V zadnjem času se, kljub rednemu čiščenju in odvozu odpadkov iz ekološkega otoka,  še vedno kopičijo napačno odloženi odpadki, ki kazijo videz kraja. Ob zabojnikih je tako mogoče najti mešane, kosovne in gradbene odpadke.

Potrebno:

-Priprava načrta parkirišča in EO

-utrditev površine

- postavitev robnikov

-postavitev inštalacije ter infrastrukturo za odvajanje meteorne vode

-asfaltiranje parkirišča

-zaris parkirnih mest ( po možnosti tudi površino za avtobus)

- ureditev dela parkirišča za postavitev podzemnega EO

-ozelenitev

 

Neposredna bližina ŠP Dekani parcela 1229/1 last MOK

leto 2021 ali 2022

Izboljšave/spremembe:

-ureditev kraja ( boljši izgled),

-ureditev EO,

- povečanje števila urejenih parkirnih površin,

-ureditev prometa

- glede na to, da je v neposredni bližini že urejen manjši del parkirišča ( ta bi ostal brezplačen), bi na tem drugem ( večjem delu) morda lahko uredili plačevanje parkirnine  ( s sredstvi bi lahko vzdrževali parkirišče ).

Vsebina Znesek z DDV
20000
Skupaj 20000