Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagane aktivnosti se že pripravljajo za izvedbo, zato se predlog ne umesti v glasovanje.

VARNE KOLESARSKE POTI OB BERTOŠKI VPADNICI, študija in gradbeno dovoljenje

Nataša  –  22. 07. 2020  –  Območje 4
nadhod.jpg
nadhod.jpg

Ob prometno zelo obremenjeni Bertoški vpadnici se nevarno končujejo in začenjajo atraktivne kolesarske poti:

- iz smeri Koper ob Škocjanskem zatoku na mostu nad avtocesto

- iz smeri Ankaran in industrijska cona Srmin na mostu nad avtocesto

- iz smeri Dekani ob dolini reke Rižana na cesti ob Bertoškem pokopališču.

Bertoška vpadnica je zelo prometno obremenjena, predvsem s tovornjaki v in iz Luke Koper, zato je pogosto ogrožena varnost vedno večjega števila kolesarjev.

Predlagamo izdelavo študije in gradbene dokumentacije za izdelavo premostitvenih objektov, ki bi povezali zgrajene kolesarke poti v industrijski coni Sermin in kolesarko pot Parencano tako, da bi se izognili Bertoški vpadnici, železniški progi in avtocesti.

Potrebno bi bilo izdelati študijo in gradbeno dokumentacijo za premostitveni objekt čez manjši rokav reke Rižane in čez železniško progo, označiti nadaljevanje kolesarske poti do podhoda pod avtocesto in označiti prehod kolesarske poti čez regionalno cesto do Parencane. Z dokumentacijo bi pridobili Evropsko denarno podporo po zgledu nadhoda nad železniško progo v Krškem.

Glede na že zgrajene kolesarske poti v industrijski coni Sermin je verjetno najbolj ustrezno mesto za izgradnjo nadhoda na parc. št. 6014/4 v lasti MOK in 6014/3, ki jo upravlja SŽ, obe k.o. Bertoki. Tako bi se kolesarka pot nadaljevala po parc. št. 6061/1 k.o. Bertoki v upravljanju s strani SŽ do podhoda pod avtocesto, prečkala regionalno cesto in se povezala s Parencano.

Projekt bi se izvedel do konca leta 2022.

Najbolj pomembna pridobitev projekta je VARNOST - z odpravo nevarne vožnje kolesarjev po Bertoški vpadnici. S povezavo obstoječih kolesarskih poti pa bi dodatno povečali tudi mobilnost, možnosti rekreacije in kvalitete bivanja prebivalcev MOK ter njenih obiskovalcev.