Participativni proračun

OB POTEH - SENČNE KLOPI ZA SONČNE LJUDI

Anonimno oddan predlog  –  11. 09. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ob peš poteh in vaških ulicah podeželja v preteklosti, razen nekaj avtobusnih postajališč, ni bilo financiranja in ureditev s klopmi in senčenjem za namen počitka in postanka ob poti.
Prebivalci naselja Prade in Bertoki, vključno z območji Arjol, Sermin ter pretežno kmetijskih območij ob Cesti med vinogradi in ob Poljski poti, poleg avtomobilov, za svoje vsakdanje delovne in tudi prostočasne dejavnosti, vse bolj uporabljajo tudi pešpoti: po pločnikih ob cestah ter ulicah in poteh, ki so nastale iz nekdanjih poljskih poti. Za najmlajše in najstarejše krajane so razdalje predolge in v toplem delu leta tudi prevroče. Od Arjola do pokopališča, ali od osnovne šole do zadružnega doma je več kot 1 km. Iz tega razloga je potrebno na teh razdaljah vzpostaviti »počivalne točke«: klop s senco. Te prav pridejo tudi na križiščih, na razglediščih in drugih mestih srečevanj, za krajane, šolarje, mame z otroki, prostočasne aktivnosti in popotnike.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ob predlaganih poteh se, glede na mikrolokacijo, postavi trpežno parkovno klop, koš za odpadke in posadi klimi prilagojeno drevo s primerno veliko krošnjo. Na lokacijah z omejeno površino se drevo lahko nadomesti s pergolo (vrtnico, trto,… vzpenjavko). Na mestih, kjer je drevo s krošnjo že prisotno ali lokacija nudi druge pozitivne elemente (vodnjak, ulična oprema, zelenje, arhitektura,…) se počivalno točko opremlja v prilagojeno skrčenem obsegu. In na mestih, kjer so pritiski na uporabo ali prostorske danosti zahtevnejši, poveča število ali vrste ulične opreme in zasaditve ter poveže z javnimi programi (vrtec, zadružni dom, šola, spominsko območje, pokopališče, gostinske / turistične / rekreacijske površine). Tako opremljene »počivalne točke« bi krajšale poti, jih povezovale in postajale tudi točke za srečanja in lepo besedo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Na sliki je prikazana mreža peš smeri, v dolžini preko 15 km, ki povezujejo, avtobusna postajališča, pomembne hiše, dejavnosti in razgledišča v Arjolu, Bertokih, Pradah, na Srminu, po Parenzani, ob katerih bomo postavili počivališča s klopjo, košem za odpadke, drevesom ali pergolo in skozi čas po potrebi dodajali opremo lokaciji in rabi primerno (luč s sončno celico, pitnik, razlagalne table, telovadno napravo ali igralo, avtobusno čakalnico,…). Verjamemo da gre za večletni projekt, ki se bo nadaljeval in širil vzdolž poti. V prvi fazi, znotraj tega proračuna 2021-22, ocenjujemo da bi lahko izvedli 6-10 »počivalnih točk«. Potrebe za posamezno počivalno točko:
˗ preveritev zemljišča, skica / načrt, priprava in naročilo 300 €
˗ klop - dobava in montaža: 650 €
˗ koš za smeti - dobava in montaža: 400 €
˗ veliko listopadno drevo - dobava in saditev 700 €
˗ pergola - dobava in montaža konstrukcije ter dobava in saditev vzpenjavke: 350 €

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

1. Srmin, pri fontani ob poti na parc. št. 6024/1, južno ob parc. št. 5806/1, vse k.o. 2604-Bertoki, blizu hiše Sermin 32; - 1x klop in pergola;
2. Srmin, na stičišču parcel št. 6018/8 (pot), 6023 in 5808/, blizu hiše Sermin 34; - 1x klop in drevo;
3. na trikotni zelenici z lipo pri Zadružnem domu Bertoki, na parc. št. 6339/1 k.o. 2604-Bertoki, se namesti 2 klopi;
4. ob Ulici ob spomeniku, rob parka pri spomeniku NOB, parc. št. 913/2 in rob parcele št. 916, vse k.o. 2604-Bertoki, 2 x 2 klopi in drevo;
5. ob Parenzani na Cesti med vinogradi, na stičišču parcel št. 6060, 6043, 5941, k.o. 2604-Bertoki, klop in drevo;
6. ob Cesti bratstva, na vzhodnem ovinku, v podaljšku Sončne poti, na parc. št. 2943/11, klop in drevo;
7. ob Pobeški cesti, pri križišču s potjo za Škocjan (parc. št. 3153), parc. št. 5542/32 in 805, k.o. 2604-Bertoki, klop in drevo;
8. Arjol - avtobusno postajališče pri nekdanji pekarni, na parc. št. 6347/1 k.o. 2604-Bertoki, postavitev avtobusne čakalnice, klop in pergola;
9. Arjol, na poti na parc. št. 5552, ob parceli št. 688 k.o. 2604-Bertoki, klop in drevo;
10. Abstraktna univerzalna lokacija, ki jo potrdi svet KS Bertoki na pobudo krajana ali društva in se izkaže za izvedljivo ob (peš in kolesarski) poti in/ali križišču, nakazanih na slikovni prilogi; k.o. 2604-Bertoki, do 2 klopi in drevo oz. pergola;

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Izvedba projekta je vezana na montaže klopi in košev za odpadke ter sadnjo dreves ali pergol, za kar je priporočljivo upoštevati primeren letni čas: februar - april 2021 in 2022;

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Klopi za počitek bi starejšim občanom omogočile daljše samostojne sprehode, šolarjem in mamam z vozički udobne postanke ob poti. Izvedba projekta bo dvignila kakovost bivanja v lokalnem okolju, izboljšala medgeneracijske in druge medsebojne povezave. Je podpora zdravim oblikam gibanja in podpora nadomeščanju avtomobilske vožnje s peš hojo. Ureditev vsake počivalne točke je tudi ureditev mikroambienta v splošni javni rabi, ki izboljšuje podobo kraja in povezanost kraja.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Dokumenti

Vrednost projekta

15000 €

Projekt bo izveden le deloma - na tistih parcelah v predlogu, ki so v lasti MOK.