Participativni proračun

Poimenovanje starih domačij, ulic, trgov - TABLE KONTRADE

Anonimno oddan predlog  –  09. 07. 2020  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Stara hišna imena, domačij, ulic, trgov, so del naše žive kulturne dediščine, saj so ponavadi odraz zgodovine določenega kraja, z njimi se tudi ohranja narečni govor ter nenazadnje tudi ponos in pripadnost ljudi določenemukraju. V našem primeru vasi Dekani. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo izdelavo tablic z navedbo starih hišnih imen, domačij, ulic, trgov ter namestitev na navedenih mestih.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Jedro projekta je izdelava čimbolj popolnega, kakovostnega in strokovno utemeljenega nabora hišnih imen, imen ulic, trgov, v izbranem našem kraju. Potrebno je sodelovanje in vključitev lokalnega prebivalstva, predvsem starejših naših ljudi.

Potrebna je izdelava tablic z imeni in namestitev le-teh.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt se izvede na območju KS Dekani, po ulicah, trgih, pred vhodi v domačijah (hišah).

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2021-2022

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Cilj projekta strmi k:

- ohranitvi hišna imena kot del žive kulturne (etnološke in jezikovne)  dediščine,

- ohranja prepoznavnost domačij, ulic, trgov,

- izboljša kakovost življenja s krepitvijo lokalne identitete,

- ponuja turistično zanimivost, prepoznavnost

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

15000 €